English HOME > Concept

Toyoko Inn ‘s Four Basic Sức mạnh thương hiệu

Để giữ “4 lời hứa” không thay đổi với khách hàng, Toyoko Inn luôn đổi mới từng ngày.
“4 lời hứa” cũng chính là “4 tiêu chí cơ bản” của Toyoko Inn.

4 tiêu chí cơ bản

Để duy trì “4 tiêu chí cơ bản” của Toyoko Inn, 5 công ty trong tập đoàn luôn luôn đổi mới từng ngày trong 3 lĩnh vực sau

3 lĩnh vực

  • HOME
  • Page Top